دسترسی سریع

شناسه خدمات
به منظور مشاهده کلیه خدمات سازمان به همراه شناسه خدمت و همچنین فهرست کلیه خدمات قابل الکترونیکی شدن بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.
جهت راهنمایی در خصوص فرآیندهای خدمات و سایر مستندات به این صفحه مراجعه کنید.
عنوان خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان
(شناسه زیر خدمت)
عنوان زیرخدمت
تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
(10031455000)
تدوين استانداردهاي ملي
(10031455100)
الکترونیکی      راهنما           مستندات الزامي  اشخاص حقوقي متقاضي تدوين استاندارد
دستورالعمل تاييد اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي ايران
ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ )
ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ) ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ) ﺑﺎ آزﻣﻮن     
     سامانه جامع تدوين استاندارد ملي           پرسش و پاسخ           قوانین           اداره آموزش 07631171236     
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
(10011455101)
الکترونیکی      -           ارائه مدارك تاييد اشخاص حقيقي و حقوقي پس از ثبت نام
روش اجرايي چگونگي تدوين استاندارد     
     مشاركت د رتدوين استانداردهاي بين المللي           پرسش و پاسخ           قوانین           اداره آموزش
07631171236     
تاييد صلاحيت شركت ها و كارشناسان استاندارد
(13011456000)
تائيد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار استاندارد
(13011456100)
الکترونیکی      راهنما           فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم درخواست تاييد صلاحيت آزمايشگاه
گزارش مميزي داخلي
صورتجلسه بازنگري مديريت
تعهدات آزمايشگاه همكار
فرم ليست سهامداران
گزارش عملكرد ماهانه
فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار     
     سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران           پرسش و پاسخ           قوانین           اداره تایید صلاحیت
07631171290     
تائيد صلاحيت شركت هاي بازرسي استاندارد
(13011456101)
الکترونیکی      راهنما           فرآيند تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي كننده ايراني و خارجي
فرم های درخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسی     
     سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران           پرسش و پاسخ           قوانین           اداره تایید صلاحیت
07631171290     
تائيد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده استاندارد
(13011456102)
الکترونیکی      راهنما           فهرست مدارك لازم جهت تایید صلاحیت شرکت های گواهي دهنده
فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت     
     سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران           پرسش و پاسخ           قوانین           اداره تایید صلاحیت
07631171290     
تائيد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد
(13011456103)
الکترونیکی       مراحل فرایند تایید صلاحیت
فرم درخواست تاییدیه
مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه
- - قوانین اداره آموزش
07631171231
تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
(13011456104)
الکترونیکی - فرآيند صدور پروانه كارشناسي استاندارد (اشخاص حقيقي)
فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی(
ليست مدارک مورد درخواست (اشخاص حقیقی)
فهرست اسامی کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی
- - قوانین اداره آموزش
07631171231
تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي
(13011456105)
الکترونیکی راهنما مدارك مورد نياز وراهنمای فرآيند تاييد صلاحيت
راهنمای استفاده از سامانه نظارت
مراحل انجام کار
رشته های تحصیلی مورد قبول
محتوای آزمون
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره آموزش
07631171231
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي
(13011456106)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه پرسش و پاسخ قوانین اداره تایید صلاحیت
07631171290
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)
(13011456107)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه lپرسش و پاسخ قوانین اداره تایید صلاحیت
07631171290
تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي
(13011456108)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه پرسش و پاسخ قوانین اداره تایید صلاحیت
07631171290
نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا (10031457000) صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
(10031457100)
الکترونیکی راهنما فرآيند صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد
فرم درخواست صدورپروانه كاربرد علامت استاندارد
مدارک مورد نیاز صدور پروانه
پرسشنامه اطلاعات فنی
سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171314
تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد
كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
(10031457102)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171314
نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل
(10031457103)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171314
نظارت بر ايمني آسانسور
(10031457104)
الکترونیکی راهنما - سامانه مدیرت بازرسی آسانسور و پله برقی پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171317
نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
(10031457105)
الکترونیکی - - سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی - قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171313
نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار
(10031457106)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171313
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG
(10031457107)
الکترونیکی - - سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171260
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي
(10031457108)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171260
نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
(10031457109)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین/ اداره اجرای استاندارد
07631171260
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه
(10031457110)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171260
صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
(10031457111)
الکترونیکی - - سامانه ثبت اظهارنامه پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171314
صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال
(10031457112)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره اجرای استاندارد
07631171314
ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
(13011458000)
صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي )
(13011458100)
الکترونیکی راهنما فرم تقاضانامه صدور گواهينامه صادراتي
فرآيند صدور گواهينامه صادراتي
فرم اعلام نظر كالاهاي وارداتي
فرآيند صدور گواهينامه وارداتي
كارمزد خدماتي ارزيابي جهت كالاهاي وارداتي
سامانه صادرات و واردات پرسش و پاسخ قوانین اداره صادرات و واردات داخلی
07631171221
تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره )
(13011458101)
الکترونیکی راهنما راهنماي تعيين ماهيت سامانه صادرات و واردات پرسش و پاسخ قوانین اداره صادرات و واردات داخلی
07631171221
صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي
(13031458102)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین اداره صادرات و واردات داخلی
07631171221
صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور،
باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )
(13011458103)
الکترونیکی راهنما - سامانه نظارت بر اجراي استاندارد پرسش و پاسخ قوانین میرزاده
صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر
(13011458104)
الکترونیکی راهنما - سامانه صادرات و واردات پرسش و پاسخ قوانین -
ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
(10031459000)
نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )
(10031459100)
الکترونیکی راهنما نمودار فرایند نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت همکف
راهنمای کار با سامانه
سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
(10031459101)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع
(10031459102)
الکترونیکی راهنما نمودار فرایند نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
راهنمای کار با سامانه
سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
(10031459103)
الکترونیکی راهنما راهنمای کار با سامانه

فرآیند انجام خدمت
سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
صدور گواهينامه كاليبراسيون
(10031459104)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول
(10031459105)
الکترونیکی راهنما - سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها پرسش و پاسخ قوانین اداره اوزان و مقایس ها
07631171260
ترويج و فرهنگ سازي استاندارد
(10031940000)
الکترونیکی - - سامانه ترويج و فرهنگ سازي استاندارد   - قوانین اداره آموزش
07631171231
آموزش استاندارد سازي
(18051941000)
آموزش استاندارد سازي برون سازماني
(18051941100)
الکترونیکی - - سامانه مدیریت یکپارچه آموزش - قوانین اداره آموزش
07631171233
آموزش كارشناسان استاندارد
(18051941101)
الکترونیکی - - سامانه مدیریت یکپارچه آموزش - قوانین اداره آموزش
07631171233
آموزش مسئولين كنترل كيفيت
(18051941102)
الکترونیکی - - سامانه مدیریت یکپارچه آموزش - قوانین اداره آموزش
07631171233

 
به منظور مشاهده کلیه خدمات سازمان به همراه شناسه خدمت و همچنین فهرست کلیه خدمات قابل الکترونیکی شدن بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.
جهت راهنمایی در خصوص فرآیندهای خدمات و سایر مستندات به این صفحه مراجعه کنید.
 
شناسه خدمات سازمان
اصلاحیه فهرست کلیه خدمات قابل الکترونیکی شدن سازمان
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10031455000   تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455100   تدوين استانداردهاي ملي
10011455101   مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML)
13011456000   تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456100   تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد
13011456101   تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد
13011456102   تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد
13011456103   تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد
13011456104   تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد
13011456105   تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي
13011456106   تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي
13011456107   تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)
13011456108   تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي
10031457000   نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457100   صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457102   تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد
10031457103   نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل
10031457104   نظارت بر ايمني آسانسور
10031457105   نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها
10031457106   نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار
10031457107   نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG
10031457108   نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي
10031457109   نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
10031457110   نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه
10031457111   صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
10031457112   صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال
13011458000   ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
13011458100   صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي )
13011458101   تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره )
13031458102   صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي
13011458103   صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي )
13011458104   صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر
10031459000   ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
10031459100   نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي )
10031459101   علامت گذاري وسايل توزين و سنجش
10031459102   ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع
10031459103   نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
10031459104   صدور گواهينامه كاليبراسيون
10031459105   نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول
10031940000   ترويج و فرهنگ سازي استاندارد   
18051941000   آموزش استاندارد سازي
18051941100   آموزش استاندارد سازي برون سازماني
18051941101   آموزش كارشناسان استاندارد
18051941102   آموزش مسئولين كنترل كيفيت

 
نماد معرفي نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت نمایش داده شود.
نماد تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود مي شود.