تاریخچه:

باتصویب قانون اوزان و مقیاسات درسال ۱۳۰۴ وسایل سنجش درکشوربراساس سیستم بین المللی یکاها قانونی اعلام گردیدواین دوران سرآغازی بود برمدون شدن نظام استاندارد درروابط اقتصادی کشور وبحث کیفیت درتولیدات وخدمات نیز مورد توجه قرار گرفت. مؤســسه استاندارد و تحقیــقات صنعتی ایران از سال ۱۳۳۹ با تصـــویب قانون تاسیــس « موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور ایران » کار خود را در چارچوب هدفها و مسئولیتهای تعیین شده آغاز نمود و از سال ۱۳۴۱ لزوم تاسیس ادارات تابعه احساس و مورد برنامه ریزی قرار گرفت . اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان کار خود را رسماً در سـال ۱۳۴۶ زیر نظر اداره اقتصاد وقت شروع نمود. در سال ۱۳۵۲ استاندارد و تحقیقات صنعتی در بندرعباس از اداره اقتصاد مستقل گردید و ساختمان مجزایی را به صورت استیجاری تهیه و با مختصر افزایش در پرسنل خود در زمینه کنترل صادرات و واردات و اوزان و مقیاسها به فعالیت خود ادامه داد . در سال ۱۳۶۰ کنترل اوزان و مقیاسها به عهده شهرداری گذاشته شد و استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان بعد از آن تنها به کنترل اقلام صادراتی و وارداتی پرداخت. در سال ۱۳۶۳ وظیفه کنترل اوزان و مقیاسها مجدداً به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان محول گردید. از سال ۱۳۷۹ نقطه عطف رشد و پیشرفت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان آغاز شد. در این سال ساختمان مجتمع اداری و آزمایشگاهی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان آماده بهره برداری شد و نمایندگی استاندارد و تحقیقات صنعتی بندرلنگه رسمـــاً فعالیت خود را آغاز نمود و آزمایشــگاه های اداره کل یکی پس از دیگری راه اندازی گردید .ساختمان مسکونی کارکنان این اداره کل درسال ۱۳۸۰ خریداری ودرسال ۱۳۸۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. ضرورت پاسخگوئی به مراجعین وصادرکنندگان وواردکنندگان کالا ازطریق بندر مهم واستراتژیک شهیدرجائی ودسترسی نزدیک به گمرک باعث شد مسئولین این اداره کل نسبت به احداث ساختمان اداری آزمایشگاهی درجوار گمرک شهید رجائی اقدام نمایند. اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی شهید رجائی در مرداد ماه ۱۳۸۶ با مساحت حدود ۲۴۰۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت .بخش قابل توجهی از آزمایشگاههای اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان هرمزگان دراین اداره مستقر گردیده ودرحال ارائه خدمات به مراجعین می باشد.

هم اکنون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان با بیش از۴۰ آزمایشگاه فعال در زمینه های مکانیک و فلزشناسی ، برق و الکترونیک ،اوزان ومقیاسات ،  نســـــاجی وچرم،  صنایع غذایی وکشاورزی، صنایع شیمیایی ، انگ فــلزات گرانبها ، بیولوژی ومیـــکروبیـولوژی،صنایع ساختمانی ومعدنی ، مهندسی پزشکی، خودرو و نیرو محرکه ،بسته بندی وسلولزی و سایر بخش های اجرائی و اداری نظیر اداره اجرای استاندارد ، واحد آموزش و تدوین ، واحـد اداری و مالی ، اداره نظارت بر امور صادرات و واردات ، طرح و برنامه و روابط عمومی و… در راســتای وظایف و مسـئولیتهای محــوله فعالیت می نماید .

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان از سال ۱۳۷۹ به بعد نیز با بکار گیری تعداد قابل توجهی کارشناس بصورت رسمی و غیر رسمی بر بعد کیفی کار خود افزود .

توسعه کمی و کیفی اداره کل ،  زمینه تلاش و خدمت در عــرصه های مختلف و متعدد کار در سطح استان و در بعد ملی را فراهم ساخته است .

علاوه برآن این اداره کل درراستای سیاست های دولت خدمتگزار وعدالت محور بخشی ازامور تصدیگری را تاجائیکه مقدور بوده به بخش خصوصی واگذار نموده وخواهدنمود.