دسترسی سریع

شرکت های بازرسی
ردیف نام شرکت بازرسی  حوزه و محل فعالیت  مدیریت نمایندگی 
1 بازرسی بین المللی شاردین آفرین  شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی خانم دارا
2 بازرسی مهندسی ایران IEI شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای زارعیان 
3 بازرسی نساء بین الملل  شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای جهانداری
4 بازرسی فنی مهندسی صنعت کیفیت نامداران  شرکت بازرسی استانی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی خانم دارا
5 سینا آزما بندر  شرکت بازرسی ملی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای خوشدل 
6 پارسیان بهینه پایش  شرکت بازرسی استانی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی خانم برزگر
7 آزمون گستر بندر  شرکت بازرسی استانی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای اباذری
8 سپهرکار هرمز  شرکت بازرسی استانی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای علیزاده
9 اندیشه پردازان صنعت پرشیا  شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای بهرامی 
10 افروز شیمی لارک  شرکت بازرسی استانی، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی معصومه آجورلو
11 IGI شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای ترصد شعار
12 شرکت بازرسی ایدرا  شرکت بازرسی سورویانس، نمونه برداری مستقر در گمرک شهید رجایی آقای بنا