دسترسی سریع

معاونت آموزش و استاندارد سازی
1396/12/24 پنجشنبه
نام و نام خانوداگی:
                      مریم یکتاپور

سمت:               معاون آموزش و استاندارد سازی

متولد:
                      1355

سوابق شغلی: 
                      کارشناس آزمایشگاه غذایی استاندارد هرمزگان
                      رئیس امور آزمایشگاه ها استاندارد هرمزگان
                      معاونت ارزیابی انطباق استاندارد هرمزگان
سوابق تحصیلی:   

                       مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
                       ارشد شیمی آلی

                     ارتباط :             
شماره تماس مستقیم  : 31171230- 076
ایمیل : tadvinhormoz@isiri.gov.ir
amoozeshhormoz@isiri.gov.ir

یاداشت:

سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان ، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان  در سه حوزه آموزش برون سازمانی ، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های ملی و بین المللی وهمچنین برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان آزمایشگاه های همکار ، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروه های مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان.