دسترسی سریع

میز خدمت الکترونیکی
1399/11/21 سه‌شنبه


میز خدمت حضوری :

حوزه ارزیابی انطباق: خانم میرزاده   تلفن 1517 داخلی 1221
حوزه تائید صلاحیت آزمایشگاه ها: خانم احمدغلامی   تلفن 1517 داخلی 1290
حوزه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت: خانم حیدری   تلفن 1517 داخلی 1231
حوزه تدوین استاندارد: خانم دیانت   تلفن 1517 داخلی 1238
حوزه آموزش: خانم اقبالی   تلفن 1517 داخلی 1233
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات:  خانم امیرزاده   تلفن 1517 داخلی 1241