دسترسی سریع

ارتباط با ما
آدرس : بندر عباس، بلوار امام حسین(ع)، اداره کل استاندارد استان هرمزگان
کد پستی : ۷۹۱۹۷۱۶۸۳۹
تلفن اداره کل : 31171000-۰۷۶ / معاونت شهید رجایی-07631172000
نمابر : ۳۳۳۳۳۷۱۲-۰۷۶
تلفن گویا استانی : 1517
ایمیل سازمانی : isirhormoz@isiri.gov.ir

دفتر مدیر کل  : 31171210- 076
معاونت ارزیابی و انطباق : 31171235- 076
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی : 31171320- 076
معاونت استاندارد سازی و آموزش :   31171230- 076
معاونت استاندارد بندر شهید رجایی :  31172000 - 076

ارتباط با مدیران ، معاونین و کارشناسان
(کد شهرستان بندرعباس ۰۷۶)
شماره تماس اداره کل 07631171000
حوزه کاربر شماره داخلی
دفتر مدیر کل سید حسام سلجوقی(مسئول دفتر) ۱۲۱۳
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای زارع زاده ۱۳۲۰
معاون ارزیابی انطباق آقای رنجبر ۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش خانم یکتاپور ۱۲۳۰
سرپرست معاونت استاندارد بندر شهيد رجايي آقای رضايي پور ۲۱۱۲
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد ۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای مجیدی ۱۲۵۰
رئیس اداره اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی ۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی ۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم احمد غلامی ۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم عفت جودار ۱۳۱۰
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای ترابی زاده ۱۳۱۱
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم افسا 1317
اجرای استاندارد(طرح بازار) آقای نبوی ۱۲۳۶
رئیس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم رستمی ۱۲۲۰
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم میرزاده ۱۲۲۱
حسابداری ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم بروجردی ۱۲۲۲
مسئول آموزش خانم قبالی ۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری ۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت ۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها اکبر شهبا 1237
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای کریم پور ۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده ۱۳۲۴
مسئول سامانه تدارکات الکترونیک دولت آقای سلجوقی ۱۲81
دبیرخانه خانم پای بر پی،اقای رفیعی ۱۳۲۷
کارشناس حقوقی خانم رستمی ۱۲۴2
 کارشناس روابط عمومی،ارزیابی عملکرد امین سوری نیا ۱۲۴۴
کارشناس روابط عمومی خانم اکبری ۱۲۴۵
کارشناس حراست آقای رامش جان ۱۲۵۱
مدیر شرکت تصدی گری مدیریت ۱۱۲۶
پذیرش شرکت تصدیگری کارشناس ۱۱۲۷
شماره تماس معاونت شهید رجایی 07631172000
حوزه کاربر شماره داخلی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی آقای هرمز راد 2213
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی معاونت رجایی آقای رضایی پور ۲۷۱۰
واحد فناوری اطلاعات معاونت شهید رجایی آقای بال افکن ۲۳۲۰
میز خدمت معاونت رجایی خانم رمضانی ۲۴۳۰
حسابداری معاونت شهید رجایی خانم حیدری ۲۴۳۴
مدیر شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی مدیر ۲۶۱۰
پذیرش شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی کارشناس ۲۶۱۱
حوزه کاربر شماره تلفن مستقیم
دفتر مدیر کل علی اسلامی(دفتر مدیریت) 076۳۱۱۷۱۲۱۰
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای زارع زاده 076۳۱۱۷۱۳۲۰
معاون  ارزیابی انطباق آقای رنجبر 076۳۱۱۷۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش خانم یکتاپور 076۳۱۱۷۱۲۳۰
معاون استاندارد بندر شهید رجایی آقای رضايي پور 076۳۱۱۷۲۱۱۲
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد 076۳۱۱۷۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای  مجیدی 076۳۱۱۷۱۲۵۰
رئیس اداره  اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی 076۳۱۱۷۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی 076۳۱۱۷۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم غلامی 076۳۱۱۷۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم عفت جودار 076۳۱۱۷۱۳۱۰
مسئول آموزش خانم قبالی 076۳۱۱۷۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری 076۳۱۱۷۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت 076۳۱۱۷۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها اکبر شهبا 076۳۱۱۷۱۲37
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای کریم پور 076۳۱۱۷۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده 076۳۱۱۷۱۳۲۴
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی آقای هرمز راد 076۳۱۱۷۲۲۱۳
واحد فناوری اطلاعات معاونت شهید رجایی آقای بال افکن 076۳۱۱۷۲۳۲۰