دسترسی سریع

ارتباط با ما
آدرس : بندر عباس، بلوار امام حسین(ع)، اداره کل استاندارد استان هرمزگان
کد پستی : ۷۹۱۹۷۱۶۸۳۹
تلفن اداره کل : 31171000-۰۷۶ / معاونت شهید رجایی-07631172000
نمابر : ۳۳۳۳۳۷۱۲-۰۷۶
تلفن گویا استانی : 1517
ایمیل سازمانی : hormoz@inso.gov.ir

دفتر مدیر کل  : 31171210- 076
معاونت ارزیابی و انطباق : 31171235- 076
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی : 31171320- 076
معاونت استاندارد سازی و آموزش :   31171230- 076
معاونت استاندارد بندر شهید رجایی :  31172000 - 076

ارتباط با مدیران ، معاونین و کارشناسان
(کد شهرستان بندرعباس ۰۷۶)
شماره تماس اداره کل 07631171000
حوزه کاربر شماره داخلی
دفتر مدیر کل سید حسام سلجوقی(مسئول دفتر) ۱۲۱۳
دفتر مدیر کل امین سوری نیا 1210
دفتر مدیر کل بهرام آذربادگان 1214
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای حامدی ۱۳۲۰
معاون ارزیابی انطباق خانم جودار ۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش آقای قانع ۱۲۳۰
معاون استاندارد بندر شهيد رجايي آقای رضايي پور 2110
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد ۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای مجیدی ۱۲۵۰
رئیس اداره اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی ۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی ۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم رستمی ۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای رامش جان ۱۳۱۰
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای ترابی زاده ۱۳۱۱
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم اورنگ 1272
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم افسا 1317
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای زبردست 1318
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اسحق لشکری 1312
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای کاظمی 1313
کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد خانم رمضانی 2430
اجرای استاندارد(طرح بازار) آقای نبوی 1316
رئیس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم میرزاده ۱۲۲۰
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی محمد خورشیدی 1224
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سمیرا شیروانی 1263
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی عاطفه مرادی 1265
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مینا ناصری 1236
حسابداری ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی خانم حیدری ۱۲۲۲
مسئول آموزش خانم اقبالی ۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری ۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت ۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها اقای درستکار 1332
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای سلجوقی ۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده ۱۳۲۴
مسئول سامانه تدارکات الکترونیک دولت آقای سلجوقی 1321
دبیرخانه خانم پای بر پی،اقای رفیعی ۱۳۲۷
کارشناس حقوقی خانم رستمی ۱۲۴2
کارشناس روابط عمومی خانم اکبری ۱۲۴۵
کارشناس حراست آقای رامش جان ۱۲۵۱
مدیر شرکت تصدی گری مدیریت ۱۱۲۶
پذیرش شرکت تصدیگری کارشناس ۱۱۲۷
پشتیانی تصدیگری کارشناس 1133
شماره تماس معاونت شهید رجایی 07631172000
حوزه کاربر شماره داخلی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی خانم یکرنگی 2812
رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی معاونت رجایی آقای رضایی پور 2110
میز خدمت معاونت رجایی آقای خلعتی 2432
حسابداری معاونت شهید رجایی آقای دهقانی ۲۴۳۴
مدیر شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی مدیر ۲۶۱۰
پذیرش شرکت تصدیگری معاونت شهید رجایی کارشناس ۲۶۱۱
حوزه کاربر شماره تلفن مستقیم
دفتر مدیر کل امین سوری نیا(دفتر مدیریت) 076۳۱۱۷۱۲۱۰
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی آقای حامدی 076۳۱۱۷۱۳۲۰
معاون  ارزیابی انطباق خانم جودار 076۳۱۱۷۱۲۳۵
معاون استاندارد سازی و آموزش آقای قانع 076۳۱۱۷۱۲۳۰
معاون استاندارد بندر شهید رجایی آقای رضايي پور 076۳۱۱۷۲۱۱0
رئیس اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات خانم امیرزاده خیرآباد 076۳۱۱۷۱۲۴۱
رئیس اداره حراست آقای  مجیدی 076۳۱۱۷۱۲۵۰
رئیس اداره  اوزان و مقیاس ها آقای خورشیدی 076۳۱۱۷۱۲۶۰
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حامدی 076۳۱۱۷۱۲۸۰
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت خانم رستمی 076۳۱۱۷۱۲۹۰
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد آقای رامش جان 076۳۱۱۷۱۳۱۰
مسئول آموزش خانم اقبالی 076۳۱۱۷۱۲۳۳
کارشناس آموزش خانم حیدری 076۳۱۱۷۱۲۳۱
رئیس اداره تدوین استاندارد خانم دیانت 076۳۱۱۷۱۲۳۸
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها آقای درستکار 076۳۱۱۷1332
رئیس اداره توسعه منابع انسانی،بودجه و برنامه ربزی آقای سلجوقی 076۳۱۱۷۱۳۲۱
رئیس امور مالی آقای کناری زاده 076۳۱۱۷۱۳۲۴
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها معاونت شهید رجایی خانم یکرنگی 076۳۱۱۷2812
واحد فناوری اطلاعات معاونت شهید رجایی آقای بال افکن 076۳۱۱۷1281